Välkommen till VALLA Coach

VALLA Coach – där ”VALLA” står för VirtuAL LAboratory for industrialized construction – är ett långsiktigt utvecklings- och forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet (LTU) som leds av en styrelse och en centrumledare. Deltagande företag är BoKlok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke.

VALLA Coach har som mål att under perioden 2017-18 utveckla en metod för att snabbt läsa av ett byggprojekt och hitta områden för förbättring. Arbetet drivs av LTU i samverkan med Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola med syfte att skapa en mobil enhet, en ”Vallabod”, som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder.

Läs mer i vår presentationsfolder

Publikationer

  • Visa alla
  • Examensarbete
  • Film
  • Konferensartikel
  • Presentationsmaterial
  • Tidningsartikel
  • White paper

Vår process

Med VALLA Coach och Vallaboden utvecklas produktionen på företagens byggarbetsplatser med hjälp av produktionscoacher, genomtänkt metodik och digital teknik – allt med fokus på säkerhet och produktivitet.

För varje projekt och företag som deltar väljs ett arbetsmoment ut som kommer att genomlysas med hjälp av produktionscoacherna, där de mäter och analyserar för att sedan tillsammans med arbetslagen utmana tillvägagångssättet för genomförandet.

Definiera – förstå nuläget utifrån ett arbetsmoment eller en process, problem definieras som utgångsläge för förbättring.

Mäta och följa upp – som stöd för och bevis på en förändring, ett faktaunderlag för förbättring.

Analysera – vad kan och vill det aktuella teamet på projektet genomföra för åtgärder; vilken blir den första åtgärden?

Förbättra – den eller de förbättringsåtgärder som identifierats genomförs.

Säkra/standardisera – säkra det nya arbetssättet, en ny standard för hur ett moment eller en metod ska genomföras.

Iterera – processen itereras sedan tillbaka till uppföljning och mätning av effekten av den genomförda förbättringen.